Đề thi HSK6 – Đề 3

Tổng thời lượng: 140 phút
  • Bắt đầu
  • 听力45 phút
  • 阅读45 phút
  • Kết thúc

Thông tin đề thi