Đề thi HSK4 – Đề 1

Tổng thời lượng: 95 phút
  • Bắt đầu
  • 听力30 phút
  • 阅读45 phút
  • Kết thúc

Thông tin đề thi