Đề thi HSK3 – H31006

Tổng thời lượng: 60 phút
  • Bắt đầu
  • 听力30 phút
  • 阅读30 phút
  • Kết thúc

Thông tin đề thi